PRIVACY STATEMENT

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met hetgeen wij in dit Privacy statement hebben beschreven. De persoonsgegevens worden uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.  

TeamSeven is een handelsnaam van Cloud Seven B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer aan de Bleiswijkseweg 37F (KvK nummer 27154462), en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of u zich op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waarbij wij opdrachtgevers (trachten te) koppelen aan zelfstandigen zonder personeel.

U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting, ter uitvoering van de overeenkomst en/of uw goedkeuring.

Uw persoonsgegevens worden (meer specifiek) verwerkt om

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 2. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdrachtgever;
 3. een overeenkomst met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 4. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 5. onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers;
 6. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 7. voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie en fiscale wetgeving;

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto (op vrijwillige basis);
 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs (op het moment dat u bij een opdrachtgever wordt geplaatst).

TeamSeven kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk toegestaan. Indien u geen relatie met ons wil aangaan en/of deze wil beëindigen kunt u zichzelf uitschrijven op de wijze zoals beschreven in dit Privacy statement. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door TeamSeven. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor TeamSeven onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

TeamSeven verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, waaronder: opdrachtgevers, (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Het gaat daarbij om namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. TeamSeven kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (waaronder gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin TeamSeven hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

TeamSeven doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is TeamSeven met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Wilt u zich uitschrijven, uw gegevens inzien of wijzigen, hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door TeamSeven of vermoedt u dat sprake is van een data-lek, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via www.teamseven.nl of TeamSeven, Bleiswijkseweg 37, 2712 PB Zoetermeer. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer 079 – 363 4250.

TeamSeven kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van TeamSeven.

Algemene voorwaarden ZZP TeamSeven

Algemene voorwaarden Detachering en Bemiddeling TeamSeven